Upphovsrätt

Upphovsrätten – Ensamrätt att förfoga över ett verk
En genomgång för Teaterförbundets scenografer och kostymdesigner

Moa Alvéns PP-genomgång av upphovsrätt på medlemsmötet den 2a mars 2016. Det som redovisas är bara en punktlista över ämnen, så du kan behöva söka vidare med dina frågor om upphovsrätt.

Vad får skydd:

• Det som har skapats – verket

Vem får skydd:

• Den som skapat verket, Upphovsman/Utövande konstnär

• Alltid en fysisk person

Litterära och konstnärliga verk skyddas

• Inget formkrav

• Krav på individuell särprägel (verkshöjd)

• Exempel på skyddade verk:

Scenografi till en teaterpjäs

Kostymdesign

• Idé eller fakta inte skyddat

• Två typer av rättigheter – ekonomiska och ideella

 

Ekonomiska rättigheter

Mångfaldigande (kopiering)

Tillgängliggörande av verket för allmänheten

• överföring av verket till allmänheten

• offentligt framförande av verket

• offentlig visning av exemplar av verket

• spridning av exemplar av verket

 

Ideella rättigheter

• Rätt att bli namngiven

• Skydd mot kränkande användande

 

Upphovsrättens giltighetstid

• Upphovsmän – 70 år efter upphovsmannens död

• Utövande konstnärer – 50 år efter inspelningen gavs ut eller offentliggjordes

 

Inskränkningar i upphovsrätten

Upphovsrättslagen

• Arkiv och bibliotek

• Information och yttrandefrihet

• Tvångslicenser

• Privat bruk

 

Avtalslicenser

• En generell rätt att använda upphovsrätt inom ett visst område

• Öppet arkiv

• Vidaresändning av radio och tv-sändningar i kabel

• eller trådlöst, VOD, catch up-tjänster

 

Privatkopieringsersättning

• Förkortas PKE

• Kallades förr ”kassettersättning”

• En kompensation för utebliven ersättning

• Betalas av elektronikföretagen

• Förhandlas och inkasseras av Copyswede

 

Sanktioner vid intrång

• Straff – böter eller fängelse i högst 2 år

• Vitesföreläggande

• Tvångsåtgärder för bevissäkring

• Skadestånd – ekonomiskt och ideellt

 

Teaterförbundets arbete för upphovsrätt

• Kollektivavtalen

• Teaterförbundets Rättighetsbolag (Tromb)

• Genom anslutning upplåtes upphovsrätten till Rättighetsbolaget som inkasserar och fördelar upphovsrättsersättningar (royalty)

• Kontraktsgranskning

• Förhandlingshjälp för upphovsrättsavtal

 

Vem har rätt till royalty enligt Teaterförbundets avtal

Avtal                           Vem omfattas

SVT och UR (TV)    Artister, stuntutövare, dansare, mimare, dockspelare, cirkus- och varitéartister,

regissörer, koreografer, scenografer, kostymdesigners, A-fotografer

SR och UR (radio)  Artister och regissörer

Filmavtalet               Artister, regissörer, koreografer, scenografer, kostymdesigners, A-fotografer, animatörer

Riksavtalet              Upphovsmän och utövande konstnärer som omfattas av avtalet

 

Var kommer royaltyn ifrån?

• Teaterförbundet

• Copyswede

• Sami

• Rättighetsbolager

• Teaterförbundets rättighetstjänst, Tromb

 

Riksavtalet

• Scenografen och kostymtecknaren är upphovsman till verkets scenografi och kostym

• Rättighet att namnges i program och informationsmaterial

• Teatern får ej överlåta, uthyra, utlåna, förändra eller använda dekor eller kostymuppsättning utan upphovsmannens medgivande

• Förfogande utanför egna teatern – medgivande samt skälig ekonomisk ersättning

• Finns en möjlighet till individuell överenskommelse om upplåtelse under en licensperiod (s.45 i Riksavtalet)

 

Scenkonst via elektroniska medier

Riksavtalet reglerar:

• Internet

• Försäljning av DVD i foajé

• Filförsäljning

• E-bio

• TV och Radio – regleras i avtal mellan Teaterförbundet och sändande bolag

 

Överlåtelse av upphovsrätt

• Dispositiva lagregler

• Fullständig överlåtelse möjlig

• Begränsat nyttjande (upplåtelse) att föredra

• §39 Upphovsrättslagen

• Kollektivavtal och upphovsrättsorganisationer ger konstnären skydd genom att vara en stark motpart

 

Vad övergår genom avtal

• Specifikationsprincipen

• Omfattande och otydliga avtal tolkas restriktivt till rättighetsinnehavarens fördel

• Specialitetsgrundsatsen

• Endast det som följer av avtalet har övergått

• KSMB-målet (inskränkningar i rätten att lägga ut musik på Spotify)

 

Vad bör regleras i avtal som omfattar upphovsrätt?

• Pris / betalning

• Territorium och tid

• Rätt att ändra eller överlåta vidare?

• Exklusivitet?

• överlåtelse eller upplåtelse?

• Lagval/ domsrätt / skiljedom

 

Kontakta Teaterförbundet eller Moa Alfvén om du har frågor:

jour@teaterforbundet.se

moa.alfven@teaterforbundet.se