Årsmöte för Scenografi- och kostymavdelningen

Avdelningens årsmöte ägde rum den 19 maj 2016 på Dunkers kulturhus i Helsingborg.

Mötet inleddes med en tyst minut för Sören Brunes. Därefter startade mötet och följde dagordningen, och avslutades med en guidad visning av Vivian Maier- street photographer.

Kallelsen till årsmöte för scenografer och kostymdesigner

Dagordning

§1 Val av ordförande för mötet

Det är olämpligt att styrelsens sittande ordförande också leder årsmötet. Det är styrelsens verksamhet som skall granskas och därmed är ordföranden precis som den avgående styrelsens ledamöter ansvariga och de som granskas av mötet

§2 Val av sekreterare för mötet

Det är olämpligt att styrelsens sittande sekreterare också för protokoll på årsmötet. Det är styrelsens verksamhet som skall granskas och därmed är sekreteraren precis som den avgående styrelsens ledamöter ansvariga och de som granskas av mötet

§3 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Justeringspersonerna justerar och skriver under årsmötesprotokollet och sänder in till Teaterförbundet

§4 Fastställande av dagordning

§5 Avdelningsstyrelsens förvaltningsberättelse

Sittande styrelse presenterar ett urval ärenden från det gångna året. Årsberättelsen i sin helhet finns tillgänglig för medlemmarna att själva ta del av i samband med årsmötet

§6 Revisorns berättelse
Läses av sittande revisor eller närvarande medlem i det fall revisor ej är på plats

§7 Fastställande av ansvarsfrihet för avdelningsstyrelsens förvaltning
Resultatberäkning och balansräkning redovisas och omröstning om godkännande sker av medlemmarna, dvs. avdelningsstyrelsens ansvarsfrihet godkänns eller avslås av medlemmarna

§8 Valberedningen presenterar sitt arbete och förslag
Valberedningen utser en kandidat till ordförandeposten och ledamöter. Valet av ordföranden och ledamöter görs av medlemmarna på årsmötet. Övriga styrelseposter utser styrelsen inom sig själv på nästa efterföljande styrelsemöte. dvs. det konstituerande styrelsemötet.

Valberedningens förslag på styrelse för nästkommande år:
Johan Mansfeldt, Stockholm, sittande ledamot, föreslås till ny ordförande.
Jenny Nordberg, Köpenhamn, sittande ordförande, föreslås till ledamot.
Ebba Forstenberg, Stockholm, sittande sekreterare, föreslås till ledamot.
Mona Knutsdotter, Luleå: erfarenhet av styrelsearbete på Norrbottensteatern där hon är anställd som scenograf.
Charlotta Nylund, Göteborg. Scenograf och kostymdesigner.
Karin Lind, Stockholm: lång frilanskarriär bakom sig som scenograf och kostymdesigner. Tidigare suttit i styrelsen. Verksam även som konstnär.
Agnes Östergren: Student 2:a åk. Stdh, program Scenografi.

§8.1 Val av avdelningsstyrelse
§8.1.1 Val av ordförande
§8.1.2 Val av ordinarie ledamöter

§9 Val av revisor för kommande styrelseår

§10 Val av valberedning fram till kommande årsmöte

§11 Förslag väckta av avdelningsstyrelsen eller enskild medlem

§11.1 Omröstning om förslag på stadgetillägg:
“Styrelsemedlem får sitta med i max fyra på varandra sammanhängande år.“
Bakgrund till detta förslag är att sittande styrelse fick i uppdrag av medlemmarna på föregående årsmöte att ta fram ett stadgeförslag rörande maximal tid för ledamöter att sitta i styrelsen, för att uppmuntra till förändring och variation i styrelsens sammansättning.

§11.2 Omröstning om förslag på omformulering i stadgarna:
“Användandet av kostymtecknare uppdateras till kostymdesigner“

§12 Mötets avslutande

Kamratliga hälsningar, sittande styrelse maj 2015-maj 2016,

Annika Gaimer, Sten Jensen, Anna Johansson, Ebba Forstenberg, Johan Mansfeldt, Bente Rolandsdotter och Jenny Nordberg

Förvaltningsberättelsen kan du läsa här.