Partsgemensamt råd

Teaterförbundet och Svensk Scenkonst har ett gemensamt råd som ska arbeta för att motverka diskriminering och främja mångfald i arbetslivet.

Rådet ska utveckla det samarbete som idag bedrivs kring frågorna, och även arbeta med att öka kompetensen och medvetenheten inom organisationerna på central och lokal nivå.

Rådet för jämställdhets- och andra diskrimineringsfrågor består av fyra förtroendevalda och en tjänsteman från respektive part.

Organisationerna har bland annat gemensamt tagit fram en jämställdhetscheck och en mångfaldscheck.