Valberedning

Här presenteras valberedningen och dess uppdrag inför Riksstämman 2018.

Valberedningen består av:

Joel Mauricio Isabel Ortiz (sammankallande)  joel.mauricio.almroth@hotmail.com
Ulrika Dalenstam
 Tomas Ehlert Ankarstrand
Helena Lundqvist
Hanne Wirde

 

 

Uppdraget

Vi har i uppdrag att arbeta fram ett förslag till förbundsstyrelse (FS) till Riksstämman 2018, men vi kommer även att kallas in under resans gång om någon nuvarande ledamot väljer att avgå av någon anledning. Då sker så kallat fyllnadsval.

Vi har att föreslå en styrelse som motsvarar sammansättningen i medlemskåren beträffande kön, etnicitet, ålder, yrke och anställningsform. Vi skall också försäkra oss om att ledamöterna sammantaget har den erfarenhet och kompetens som krävs i de frågor som skall bevakas och drivas. Vi skall ta hänsyn till att det finns en spridning vad gäller yrkesgrupper, att det finns en spridning över landet och att människor med olika erfarenheter och bakgrund finns representerade i styrelsen.

Valberedningen skall ha stor kännedom om de poster som skall besättas, vilket uppdrag, vilka skyldigheter och vilket mandat styrelsen har.

Arbetsordning

Representanter för valberedningen kommer att bjudas in till några sammankomster som förbundsstyrelsen, FS,  har under de närmaste fyra åren. Vi kommer att följa styrelsens arbete på olika sätt och vi kommer, när vi närmar oss nästa stämma, att göra utskick och ha olika typer av kontakter med er i avdelningsstyrelserna och med enskilda medlemmar. Under de sista 1,5 åren av stämmoperioden kommer vi att ha ett flertal möten.

Utifrån våra egna och medlemmarnas tankar och idéer om vad som krävs av en styrelse för ett förbund som Teaterförbundet för scen och film år 2018, kommer vi att arbeta fram ett förslag till ny styrelse. Vårt första förslag med tydlig information om vilka vi föreslår skall sitta kvar och vilka som valt att lämna uppdraget eller som valberedningen eventuellt föreslår lämna sina uppdrag lämnas till förbundet för utskick och synpunkter i slutet av 2017.

Alla föreslagna personer presenteras noggrant och vi kommer att motivera vårt förslag. Vårt slutliga förslag med sittande och eventuellt nya ledamöter lämnas i Riksstämmohandlingarna som skickas ut i god tid enligt stadgarna under våren 2018. Det finns alltid möjlighet att kontakta oss för den som vill. Om det blir aktuellt med fyllnadsval så kommer information om detta och arbetsgång samt tidsplan för processen att gå ut till avdelningarna.

Avdelningars och medlemmars roll

Riksstämman var överens om betydelsen av valberedningens arbete i alla delar av organisationen och därför beslutades att den ”Lathund för valberedningar” som Teaterförbundet tidigare har tagit fram skall uppdateras och utvecklas för beslut på Förbundsmötet 2016. För att ni skall kunna vara delaktiga i vår process så rekommenderar vi er att följa förbundsstyrelsens arbete genom tidningen Scen & Film och via förbundets webbplats.

Vi rekommenderar också att ni som representerar avdelningarna vid träffar anordnade av förbundet centralt, återrapporterar i respektive styrelse och avdelning. Det är också viktigt att ni arbetar med överlämning kring era kontakter med FS och kansli när styrelser byts ut, att ni använder er av möjligheten att ha en regelbunden kontakt med de kontaktpersoner som kansliet utser och att ni via dem eller direkt återkopplar till förbundsstyrelsen hur arbetet i er avdelning fortlöper.

Ni kommer då att utgöra en viktig källa till kunskap för oss i valberedningen om vad som krävs inför 2018, när vårt arbete tar fart på allvar. Ert inflytande över det slutliga förslaget blir då större.