Fria dansgrupper/koreografer

Kollektivavtal mellan Teaterförbundet och Danscentrum.

Avtalet gäller för dansare och koreografer samt teknisk och administrativ personal som är anställda av en arbetsgivare som är medlem i Danscentrum eller som har hängavtal med Teaterförbundet.

Danscentrums webbplats finns en förteckning över de juridiska medlemmar som omfattas av kollektivavtalet genom sitt medlemskap I Danscentrum. Under fliken Arbetsgivare som omfattas finns arbetsgivare som tecknat avtalet direkt med Teaterförbundet.

 

Det här är en kort information om minimilönerna i Danscentrumavtalet. Avtalet i sin helhet kan du ladda ner härintill.

Avtalet gäller från och med den 1 april 2017 till och med den 31 mars 2020.

Är du medlem och har frågor om avtalet kan du ringa 08-441 13 00 eller e-posta medlemsjouren på jour@teaterforbundet.se

Lön dansare och koreografer:

Lägstalön per månad från 1.4.2019
Dansare
Dansare utan utbildning och erfarenhet lägst  18 879 kr
Dansare med relevant utbildning eller minst 2 års
relevant yrkeserfarenhet
21 225 kr
Dansare 5 år efter första engagemanget 23 460 kr
Koreograf
Koreograf utan relevant utbildning och erfarenhet lägst  21 671 kr
Koreograf med relevant utbildning och erfarenhet eller minst 2 års
relevant yrkeserfarenhet
27 928 kr
Uppförandeersättning koreograf
Föreställning upp till 30 minuter 379 kr
Föreställning över 30 minuter
763 kr
 

 

Repetitionsdagar och/eller föreställningar överstigande 21 per månad respektive 5 per vecka ersätts med lägst överenskommen månadslön dividerad med 21 per dag.

Vid anställning överstigande en månad kan överenskommelse göras om att två föreställningar understigande 30 minuter på samma dag och på samma plats räknas som en föreställning. Sådan överenskommelse måste skrivas in anställningsavtalet.

Detsamma gäller vid anställning kortare än en månad om veckolönen överstiger lägst månadslön dividerad med 3,7. Antalet föreställningar per vecka får dock inte överstiga 8 föreställningar.

Halvtidsanställning

Dansare och koreografer kan anställas på halvtid. Ersättningen är då lägst 60 procent av överenskommen månadslön. För halvtidsanställda dansare betalas ett tillägg per föreställning motsvarande överenskommen månadslön dividerat med 31,5.

Lön administrativ och teknisk personal

Lägstalön per månad från 1.4.2019
Administrativ personal utan utbildning och erfarenhet 19 087 kr
Relevant högskoleutbildning eller 5 års yrkesverksamhet 20 570 kr

Kan man blanda hel- och halvtid?
Fråga:Jag har fått ett kontrakt med halvtid i tre veckor och sedan heltid i två veckor. Går det att göra så?

Svar: Nej, Huvudregeln är att man skall vara anställd på heltid, men vid en klart begränsad arbetsinsats finns även möjlighet till halvtidsanställning. Dock får inte en anställning innehålla både halvtid och heltid, dvs hela kontraktet skall vara på heltid eller halvtid.

Anställd koreografs uppförandeersättning?
Fråga: Har jag som anställd koreograf rätt till ersättning för min upphovsrätt till dansverket?

Svar: Ja, du har rätt till en uppförandeersättning varje gång ditt dansverk framförs offentligt. Om föreställningen är kortare än 30 minuter har du rätt till minst 350 kr per föreställning. Är föreställningen längre än 30 minuter har du rätt till minst 700 kr per föreställning.

CCAP (Cristina Caprioli)
Dans
Dansprojekt Pyramiderna
Föreningen Göteborgs Dansproduktioner
Ideella Kulturföreningen Prook
In a living tradition AB
Interim kultur AB (svb)
Korda Moving Arts
Malin Hellkvist Sellén
Maudsart
Nami Cultural
Z-Dansproduktion Ekonomisk Förening