Medverkan i UR Radio

Avtalet gäller konstnärlig personal.

Det här är en kortversion av avtalet för medverkan i UR – radio. Avtalet i sin helhet finns här intill.

Är du medlem och har frågor om avtalet kan du ringa 08-441 13 00 eller e-posta Medlemsrådgivningen på jour@teaterforbundet.se

Omfattning
Avtalet gäller medverkan av konstnärlig art som skådespelare och sångare (artister) i gestaltande program eller framförande av sångtexter samt regissörer.

Ersättningen delas upp i arbetsersättning (I) respektive sändningsersättning(II).

I

Artister
Arbetsersättning
För instudering, inställelse i studio eller på scen:

I

1:a engagemang i radio  1.1.2017 1.1.2018
Grundersättning för upp till 3 timmars arbete  1001 kr 1021 kr
Timersättning påbörjad timme därefter  136 kr 139 kr

 

II

1:a året efter första engagemang  1.1.2017 1.1.2018
Grundersättning för upp till 3 timmars arbete  1439 kr 1468
Timersättning påbörjad timme därefter  190 kr 194 kr

 

III

5:e året från första engagemang  1.1.2017 1.1.2018
Grundersättning för upp till 3 timmars arbete 1866 kr 1903 kr
Timersättning påbörjad timme därefter 225 kr 230 kr

 

IV

10:e året från första engagemang  1.1.2017 1.1.2018
Grundersättning för upp till 3 timmars arbete 2553 kr 2604 kr
Timersättning påbörjad timme därefter 266 kr 271 kr

Grundersättning utgår endast första inställelsedagen. Vid varje ny dags inställelse utgår timersättning för minst tre timmar. Om första inställelsen på den engagerades begäran är kortare än 3 timmar proportioneras grundersättningen enligt överenskommelse.

För uppläsning av serie i fler än sex delar höjs arbetsersättningen med 25 procent.

Vid medverkan som är längre än 75 dagar utgår ersättning enligt särskild överenskommelse mellan Teaterförbundet och UR.

Sångmedverkan

Medverkan i kvalificerad kammarmusik ersätts för instudering
och inställelse med:
 1.1.2017 1.1.2018
upp till 20 min. sändningstid lägst  4325 kr 4412 kr
upp till 30 min. sändningstid lägst  5909 kr 6027 kr
upp till 40 min. sändningstid lägst  6486 kr 6616 kr
därefter för påbörjad 10-minutersperiod  459 kr 468 kr

Medverkan i övriga produktioner ersätts som i Gestaltande produktion (se ovan).

Sånggrupp med fler än sex medverkande omfattas inte av avtalet. (Se avtal mellan UR och SMF). För sånggrupp med mellan fyra och sex medverkande reduceras ersättningarna med 25 procent.

Egenrepeterat material
Särskild hänsyn ska tas vid bestämmande av den individuella ersättningen till artister med egenrepeterat material.

Regissörer

Arbetstidsersättning

Den kontrakterade inspelnings- och efterarbetsperioden ersätts
per vecka med:
 1.1.2017 1.1.2018
1:a – 3:e uppsättningen lägst  5300 kr 5406 kr
4:e – 10:e uppsättningen lägst  6745 kr 6880 kr
11:e uppsättningen och framåt lägst  8416 kr 8584 kr

Ovanstående belopp täcker även förberedelseperioden (som normalt uppgår till 25 procent av den överenskomna perioden för inspelnings- och efterarbete).

För engagemang om högst fyra arbetsdagar utgår ersättning per arbetsdag med veckolönen delad med 4.

Semesterersättning
Semesterersättning utgår med 12 procent på överenskommen arbetsersättning.

II

Sändningsersättning:

Beräknas på arbetsersättningen (se ovan) och utgår enligt följande:

Antal sändningar 3 inom 6 månader 3 inom 2 år (*)
a) Nationella kanaler 50% 70%
b) Regionala kanaler
1 kanal 7,5% 10%
2-5 kanaler 15% 20%
6-10 kanaler 30% 40%
11 kanaler eller fler 50% 70%

(*) Sångframförande i kvalificerad kammarmusik.

För DAB och webb-sändningar finns särskilda regler.

Nattrepriser: För sändningar kl 24.00 – 06.00 betalas ingen sändningsersättning.

Tillgängliggörande av för allmänheten i elektroniska nätverk (Internet) av produktion som sänts 3 %, dock lägst 629 kr (per sexmånadersperiod efter sändning). För serier gäller denna rätt för UR på så sätt att det första avsnittet av er serie kan tillgängliggöras tom sex månader efter sändning av det sista avsnittet i serien.