Frågor och svar för dig som har eget företag

Läs mer om vad de krispaket som har presenterats innebär för dig som är småföretagare.

Vem är egenföretagare?
Personer som driver sin verksamhet som näring är företagare. Man kan exempelvis ha enskild firma, handelsbolag och aktiebolag.

Jag har enskild firma – kan jag få a-kassa?
Du kan få a-kassa om du är medlem i a-kassan, och lägger din firma vilande. I vanliga fall får detta endast göras en gång under en femårsperiod. Under 2020 är det möjligt att lägga företaget vilande, även om du har gjort det en gång tidigare under de senaste fem åren.

Under perioden 1 juli- 31 december 2020 kan företagare utföra vissa åtgärder i sitt vilande företag, men ändå anses som arbetslösa och lyfta a-kassa. Det handlar till exempel om att uppdatera sin hemsida och sociala medier, eller upprätthållande av viss begränsad kund- eller leverantörskontakt, om åtgärderna syftar till att senare kunna återuppta verksamheten.

Kan jag få andra stöd som egenföretagare?
Egenföretagare och ägare av handelsbolag kan få vissa skattelättnader.

100 procent av den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor, vilket sedan kan kvittas mot möjliga framtida förluster. Därmed ges möjlighet att få tillbaka preliminärskatt som inbetalats 2019.

Alla egenföretagare ska också kunna få anstånd med momsinbetalningen under 2020.

Egenföretagare kan också få lägre egenavgifter under fyra månader.

Har en uppdragstagare rätt att fakturera för inbokade föreställningar som ställs in?
Det beror på hur uppdragsavtalet ser ut, vilka regleringar som finns beträffande avbokningar samt force majeure. Finns det inga regleringar är huvudregeln att avtal ska hållas och att uppdragsgivaren därmed ska ersätta uppdragstagaren som om föreställningarna hade genomförts.

Kan jag använda mig av korttidsarbete om jag är egenföretagare?
I dagsläget kan du inte använda dig av möjligheten till korttidsarbete om du har enskild firma. Om du har ett aktiebolag eller handelsbolag kan det finnas möjlighet.

Läs mer om korttidsarbete på Tillväxtverkets webbplats.

Får jag några skattelättnader i firman?

Enskild firma

Egenavgifter sänks
För att ge en lättnad till enskilda näringsidkare har egenavgifterna tillfälligt sänkts. För enskilda näringsidkare innebär förslaget att ingen annan avgift än ålderspensionsavgiften och två tredjedelar av de övriga egenavgifterna och den allmänna löneavgiften ska betalas.

Denna sänkning kommer inte att påverka dina kostnader i firman under 2020 på annat sätt än att du kan sänka din preliminära F-skatt – eftersom dina skattekostnader kommer att bli lägre.

Kredit genom att använda periodiseringsfond
Periodiseringsfond är ett avdrag som du kan göra i din deklaration varje år där du kan dra av upp till 30 procent av överskottet och slippa betala skatt för det nu. Du behöver återföra avsättningen efter sex år. Det innebär att du ska återföra avsättningen som du gör i år senast i deklarationen 2026. Det är också först då du behöver betala skatten och avgifterna på det belopp du sätter av i år.

Med anledning av den rådande situationen har möjligheten till avsättning utökats till 100 procent av överskottet, dock högst en miljon kronor.

Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Vad gäller om korttidsarbete vid enskild firma?
Ägare av enskild firma omfattas INTE av möjligheten att söka detta stöd. Ägare/arbetsgivare som omfattas är till exempelvis aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser.

Aktiebolag

Sänkta arbetsgivaravgifter för upp till 30 anställda
Det är sänkt arbetsgivaravgift och allmän löneavgift för ersättningar ni betalar ut under månaderna mars till och med juni. Ni behöver bara betala 10,21 procent, vilket motsvarar den så kallade ålderspensionsavgiften.

Sänkningen gäller för upp till 30 anställda och för löner upp till 25 000 kronor per månad. För högre månadslöner gäller den sänkta avgiften upp till 25 000 kronor, därefter är det vanlig arbetsgivaravgift. Sänkningen blir 5 300 kronor per månad och anställd om lönen är 25 000 kronor eller högre.

Från och med 1 juli gäller ordinarie regler.

Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Korttidsarbete
Korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden.

Du som är företagare och är ensam anställd i ditt aktiebolag kan också ansöka om korttidsarbete.

Läs mer och ansök på Tillväxtverkets hemsida.

Åtgärder som gäller både aktiebolag och enskild firma

Hyressänkning – vad gäller?
Stödet är tänkt att gälla för sektorer som “artistisk verksamhet, stödtjänster till atistisk verksamhet, litterärt och konstnärligt skapande, drift av teatrar, konserthus och dyl, filmvisning”.

För att få ta del av den eventuella rabatten förhandlar du om detta med din hyresvärd, som sänker hyran. Det kan du göra omgående. Det är sedan hyresvärden som ansöker om stödet i efterhand och får det utbetalat.

Hur stor är nedsättningen?
Regeringen har meddelat att staten kan stå för 50 procent av hyresnedsättningen, men max 25 % av den ursprungliga hyran.

I vilken period gäller den eventuella hyressänkningen?
Stödet gäller för perioden 1 april – 30 juni 2020. Hyresvärden kan söka stödet i efterhand, men senast den 31 augusti 2020.

I dagsläget har inget nytt stöd meddelats. Teaterförbundet uppdaterar kontinuerligt med information om nya stödpaket införs.

Möjligheter att få anstånd och återbetalning av skatteinbetalningar
Företagare bör vara medvetna om att det som föreslås bara är ett anstånd, inte en efterskänkning av skatterna. Hela beloppet ska betalas in och kommer att krävas in i det fall inbetalning inte sker.

Förslaget om likviditetsförstärkning genom anstånd med skatt innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt. Företagens anstånd omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader.

Alla företag, även egenföretagare, kommer kunna begära anstånd med momsinbetalningar oberoende av om de redovisar sin moms månadsvis, kvartalsvis eller helårsvis.

För moms som redovisas helårsvis kan anståndet beviljas retroaktivt från och med den 27 december 2019. Det innebär att företag som har betalat in momsen från och med den 27 december 2019 kan få skatten återbetald av Skatteverket.

För företag som redovisar moms månadsvis eller kvartalsvis kan anstånd beviljas retroaktivt för perioder från och med januari 2020.

Karensavdraget slopas
För att minska smittspridningen av coronaviruset och covid-19 har karensavdraget för sjuklön och sjukpenning tillfälligt tagits bort. Samtliga egenföretagare som bedriver företag i aktiebolagsform omfattas av de nya regler som innebär att staten tar hela kostnaden för sjuklöner under april och maj.

För egenföretagare som har F-skattsedel gäller därutöver särskilda regler vid egen sjukskrivning. Denna grupp får ersättning för karensdagarna dag 1–14. Ersättningen utbetalas i form av en schabloniserad sjukpenning.

Åtgärden innebär att den anställde i efterhand får söka ersättning för den första dagen i sjukfallet från staten. Ansökan görs retroaktivt till Försäkringskassan.

Läs mer på Försäkringskassans hemsida.