Frågor och svar

Har du frågor om till exempel arbetsskyldighet, eller om ditt arbete berörs av inställda föreställningar, turnéer eller inspelningar – börja med att kontakta din arbetsgivare för att höra vad som gäller. Olika omständigheter kan gälla för dig som är anställd respektive uppdragstagare.
Är du osäker på vad som gäller för dig, ta kontakt med Teaterförbundets Medlemsrådgivning, jour@teaterforbundet.se.

Nedan hittar du svar på vanliga frågor

ERSÄTTNING

Hur kan jag få del av de 500 miljoner kr som regeringen beslutat om?
Ännu finns inga besked om hur pengarna ska fördelas eller hur man kan få del av dem som enskild person. Regeringen har tidigare sagt att pengarna ska delas ut genom de expertmyndigheter som finns på området, till exempel Filminstitutet, Kulturrådet och Konstnärsnämnden. Medlen ska kunna gå till enskilda aktörer, men även till satsningar för att möjliggöra kulturverksamheter framöver.

Teaterförbundet för scen och film är i kontakt med såväl Kulturdepartementet som Filminstitutet, Kulturrådet och Konstnärsnämnden för att informera dem om hur våra medlemmar påverkas av inställda inspelningar, föreställningar och andra restriktioner med anledning av coronaviruset. Vi hoppas att vi genom informationen i vår enkät ska kunna ge dem en så bra och tydlig bild som möjligt av de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset för personer som jobbar inom scen och film. Vi följer frågan fråga noga och så fort vi vet mer om hur pengarna kommer att hanteras så informerar vi vidare.

Jag har enskild firma – kan jag få a-kassa?
Du kan få a-kassa om du är medlem i a-kassan, och lägger din firma vilande. I vanliga fall får detta endast göras en gång under en femårsperiod. Regeringens nya förslag innebär att det under 2020 är möjligt att lägga företaget vilande även om du har gjort det en gång under de senaste fem åren.

Kan jag få andra stöd som egenföretagare?
Regeringen har bland annat föreslagit skattelättnader för egenföretagare och ägare av handelsbolag. 100 procent av den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor, vilket sedan kan kvittas mot möjliga framtida förluster. Därmed ges möjlighet att få tillbaka preliminärskatt som inbetalats 2019. Alla egenföretagare ska också kunna få anstånd med momsinbetalningen under 2020.
Regeringen föreslår också att egenföretagare kan få lägre egenavgifter under fyra månader.

Har en uppdragstagare rätt att fakturera för inbokade föreställningar som ställs in?
Det beror på hur uppdragsavtalet ser ut, vilka regleringar som finns beträffande avbokningar samt force majeure. Finns det inga regleringar är huvudregeln att avtal ska hållas och att uppdragsgivaren därmed ska ersätta uppdragstagaren som om föreställningarna hade genomförts.

Kan jag använda mig av korttidsarbete om jag är egenföretagare?
I dagsläget kan du inte använda dig av möjligheten till korttidsarbete om du är egenföretagare. Om du har ett aktiebolag eller handelsbolag  kan det finnas möljighet.
Det är dock en av de frågor som Teaterförbundet har tagit upp i diskussionerna med regeringen som en möjlig åtgärd framöver för att underlätta för egenföretagare.
Läs mer om korttidsarbete på Tillväxtverkets webbplats.

Hur fungerar det med korttidsarbete om jag är anställd?
Inom vissa delar av Teaterförbundet för scen och films område kan det finnas vissa möjligheter att tillämpa de nya reglerna för korttidsanställning för anställda.
Teaterförbundet för scen och film har i likhet med andra delar av arbetsmarknaden tecknat särskilda avtal om korttidsarbete med några arbetsgivare. Det gäller avtal med Svensk Scenkonst för privatteater, institutionsteatrar (där så är möjligt) och fria grupper samt avtal med Mediaföretagen och KFO för biografanställda.
Du måste dock ha varit anställd i tre månader för att det ska vara möjligt för arbetsgivaren att använda sig av dessa insatser.

Kan jag stanna hemma från arbetet om jag är oroad för att bli smittad?
Nej, du måste först ha en dialog med din arbetsgivare om frågan och tala om varför du är orolig. Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön på arbetsplatsen och ska planera för hur verksamheten hanterar ett eventuellt utbrott på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska säkerställa att personalen arbetar under så säkra förhållanden som möjligt. Det innebär bland annat att riskbedöma vilka arbetsuppgifter eller situationer som kan tänkas utsätta de anställda för coronaviruset.

INSTÄLLDA FÖRESTÄLLNINGAR ELLER PRODUKTIONER

Vad är force majeure?
Force majeure är en händelse som är oförutsedd och utanför avtalspartens kontroll. I ett sådant läge kan en avtalad prestation ställas in helt eller delvis, eller ges vid ett senare tillfälle. Enligt en allmän rättsprincip som är relativt begränsad kan allvarliga naturhändelser och myndighetsbeslut utgöra force majeure. Det vanligaste är dock att frågan om vad som ska anses vara force majeure är reglerad i avtal, och då kan även andra situationer omfattas.

Går det att hävda force majeure som anledning till att ställa in projekt?
Det är svårt att ge ett generellt svar på denna fråga. Omständigheterna behöver bedömas från fall till fall. Beroende på om det finns en bestämmelse om force majeure eller hur den specifika avtalsbestämmelsen om force majeure är formulerad och tillämplig tvingande lag, kan en arbetsgivare t.ex. senarelägga, eller helt eller delvis befrias från sina förpliktelser.

Parterna kan dessutom enas om omförhandling för att nå en lösning. Hör av dig till vår medlemsrådgivning om du har drabbats av ett inställt projekt så kan vi hjälpa dig genom att göra en bedömning av det avtal som du har med arbetsgivaren.

Om man jobbar på en privatteater och föreställningen ställs in
Punkt 11.6.1 i Privatteateravtalet reglerar Inställd föreställning. Enligt denna ersätts den anställde då med lägst 976 kr per inställd föreställning.
För uppdragstagare beror det på vad som är överenskommet i det individuella avtalet.

Om man jobbar på en institutionsteater
Institutionsteateravtalet ger möjlighet att säga upp visstidsanställda och tillsvidareanställda om verksamheten ställs in till följd av force majeure. Enligt detta avtal är epidemi ett exempel på force majeure. Visstidsanställda kan då sägas upp med en uppsägningstid om två månader och tillsvidareanställda om sex månader.

Om man jobbar på en fri teatergrupp
Frigruppsavtalet ger ingen möjlighet att säga upp en visstidsanställning i förtid, inte heller vid force majeure.

Om man jobbar på en filminspelning
Film-, TV-, och Videoinspelningsavtalet ger möjlighet att ställa in en produktion senast 7 veckor innan anställningens början till en kostnad. Denna kostnad ökar sedan i takt med att uppsägningen närmare sig anställningens början. Det kan också finnas möjlighet att få ersättning för förlorad inkomst från annan arbetsgivare. Bestämmelsen hittar du i 3 § mom. 1, i avtalet.

Vid force majeure (dock ej klarlagt om epidemi omfattas av force majeure) ges en möjlighet att häva avtalet och utge betalning endast för fullgjort arbete, enligt 3 § mom. 2. Ett alternativ till hävning är att skjuta fram avtalet på oförändrade villkor efter överenskommelse med den medverkande.

Om man jobbar på en biograf
Biografavtalet ger ingen möjlighet att säga upp anställd på grund av force majeure. Som visstidsanställd ska arbetsgivaren fastställa en sysselsättningsgrad till dig och dessa timmar har du rätt till oavsett möjligheten för arbetsgivaren att bereda dig arbete.