Förutsättningar för medlemskap i Teaterförbundet

Medlemsvillkor

1) Konstnärlig verksamma (sångare, dansare, skådespelare, artister, regissörer, scenografer,
kostymtecknare, koreografer med flera) som antingen:

a) Genomgått statlig teaterhögskola eller annan medlemsgrundande utbildning.
b) Har avtalsenlig anställning i minst 6 månader inom förbundets område och som under 6-månadersperioden före försörjt sig avtalsenligt inom området, eller
c) Har avtalsenlig anställning inom förbundets område och i minst 12 månader sammanlagt försörjt sig avtalsenligt inom området.

Förbundsstyrelsen kan även bevilja medlemskap vid särskilda skäl.

2) Tekniker och administratörer som antigen:

a) genomgått en medlemsgrundande utbildning eller
b) innehar avtalsenlig anställning inom förbundets område.

3) Egenföretagare som uppfyller kriterierna i 1-2 ovan.

4) Studerande vid yrkesutbildningar inom Teaterförbundets område kan bli studerandemedlem.

Den som har anställning eller är egenföretagare inom ovanstående yrkesområden men inte uppfyller villkoren för medlemskap kan i högst tre år anslutas som provmedlem.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften till Teaterförbundet grundar sig på din årsinkomst enligt följande:

Årsinkomst Månadsavgift 2019
Högst 150 000 kr 210 kr
150 001 – 210 000 kr 260 kr
210 001 – 280 000 kr 285 kr
över 280 000 kr 305 kr

– Studerandemedlemmar betalar 200 kr per år i medlemsavgift.
– För egenföretagare finns ett särskilt medlemskap. Se nedan.

Egenföretagare

Du som helt eller delvis arbetar som egenföretagare kan välja antingen medlemskap i Teaterförbundet på traditionellt sätt eller som egenföretagare, ansluten till Teaterförbundets Servicebolag. Som ansluten till Servicebolaget har du samma rättigheter och skyldigheter som andra medlemmar i förbundet. Fördelen är att du kan dra av serviceavgiften i rörelsen.

Medlemsavgiften som egenföretagare delas upp i två delar, dels en avgift till Teaterförbundet som för år 2019 är 155 kr per månad och dels en serviceavgift till Servicebolaget på 212 kr per månad.

Avgiften till Servicebolaget är avdragsgill i näringsverksamheten liksom momsen på denna (53 kronor). Det innebär att bruttoavgiften per månad är 420 kr men efter skatt så är nettokostnaden för denna form av medlemskap lägre än för ett traditionellt medlemskap om din näringsverksamhet har en nettointäkt på mer än 300 000 kr om året och denna är momspliktig.

TFR (Teaterförbundet för scen och film och Teaterförbundets Rättighetsbolag)

Upphovsrättsligt grundade ersättningar för vidareutnyttjande av tv-program, filmer, videogram mm blir allt större betydelse för Teaterförbundets medlemmar.

Om du huvudsakligen arbetar som utövande konstnär (skådespelare, sångare, dansare, artist) eller som upphovsman (regissör, koreograf, scenograf, kostymtecknare, filmfotograf, animatör) kommer du att bli erbjuden att ansluta dig till TFR. Detta innebär att du upplåter din upphovsrätt till TFR inom ramen för Teaterförbundets bevakningsområde och gällande lagstiftning. Om du också är ansluten till SAMI (Sveriges artisters och musikers intresseorganisation) så har SAMIs kontrakt företräde när det gäller ljudupptagningar enligt § 47 upphovsrättslagen.

Information om personuppgifter

Teaterförbundet är ansvarigt för behandlingen av de uppgifter som återfinns i denna ansökan och när personuppgifter i övrigt lämnas. Det är viktigt att de uppgifter vi har om Dig i vårt register är korrekta och aktuella. Informera därför alltid Teaterförbundet om förändringar. Du har alltid rätt att få information om behandlingen av de personuppgifter som berör Dig.

Teaterförbundet kommer att använda sig av denna information för att kunna fullgöra uppgiften att tillvarata dina intressen rörande anställnings- och avlöningsvillkor, arbetsrätten och de övriga skyldigheter som enligt stadgarna åvilar Teaterförbundet gentemot dig som medlem. För de angivna ändamålen kan uppgifter även komma att lämnas till annan för behandling.

Här kan du läsa mer om hur Teaterförbundet behandlar dina personuppgifter.