Medverkan i Sveriges Radio

Avtalet gäller konstnärlig personal.

Det här är en kortversion av avtalet för Medverkan i Sveriges Radio. Avtalet i sin helhet finns till höger.

Är du medlem och har frågor om avtalet kan du ringa 08-441 13 00 eller e-posta Medlemsrådgivningen på jour@teaterforbundet.se

Omfattning
Avtalet gäller medverkan av konstnärlig art som skådespelare och sångare (artister) i gestaltande program eller framförande av sångtexter samt regissörer.

Ersättningen delas upp i arbetsersättning (I) respektive nyttjandeersättning(II).

I

Artister
Arbetsersättning
För instudering, inställelse i studio eller på scen:

I

1:a – 3:e engagemang i radio eller första engagemangsåret 1.1.2016 1.1.2017
Grundersättning för upp till 3 timmars arbete 980 kr 1001 kr
Timersättning påbörjad timme därefter 133 kr 136 kr

 

I I

4:e – 8:e engagemang i radio eller from 1:a året från första engagemang 1.1.2016 1.1.2017
Grundersättning för upp till 3 timmars arbete 1408 kr 1439 kr
Timersättning påbörjad timme därefter   186 kr   190 kr

 

I I I

9:e – 14:e engagemang i radio eller from 5:e året från första engagemang 1.1.2016 1.1.2017
Grundersättning för upp till 3 timmars arbete 1826 kr 1866 kr
Timersättning påbörjad timme därefter   220 kr   225 kr

 

IV   

Från 15:e engagemanget i radio eller from 10:e året från första engagemang 1.1.2016 1.1.2017
Grundersättning för upp till 3 timmars arbete 2498 kr 2553 kr
Timersättning påbörjad timme därefter   260 kr   266 kr

Grundersättning utgår endast första inställelsedagen. Vid varje ny dags inställelse utgår timerersättning för minst tre timmar. Om första inställelsen på den engagerades begäran är kortare än 3 timmar proportioneras grundersättningen enligt överenskommelse.

För uppläsning av serie i fler än sex delar höjs arbetsersättningen med 25 procent.

Vid medverkan som är längre än 75 dagar utgår ersättning enligt särskild överenskommelse mellan Teaterförbundet och SR.

Sångmedverkan

Medverkan i kvalificerad kammarmusik ersätts för instudering
och inställelse med:
1.1.2016 1.1.2017
upp till 20 min. sändningstid lägst 4232 kr 4325 kr
upp till 30 min. sändningstid lägst 5782 kr 5909 kr
upp till 40 min. sändningstid lägst 6347 kr 6486 kr
därefter för påbörjad 10-minutersperiod  449 kr   459 kr

Medverkan i övriga produktioner ersätts som i Gestaltande produktion (se ovan).

Sånggrupp med fler än sex medverkande omfattas inte av avtalet.  För sånggrupp med mellan fyra och sex medverkande reduceras ersättningarna med 25 procent.
Egenrepeterat material
Särskild hänsyn ska tas vid bestämmande av den individuella ersättningen till artister med egenrepeterat material.

Regissörer

Arbetstidsersättning

Den kontrakterade inspelnings- och efterarbetsperioden ersätts
per vecka med:
1.1.2016 1.1.2017
1:a – 3:e uppsättningen lägst 5185 kr 5300 kr
4:e – 10:e uppsättningen lägst 6600 kr 6745 kr
11:e uppsättningen och framåt lägst 8235 kr 8416 kr

Ovanstående belopp täcker även förberedelseperioden (som normalt uppgår till 25 procent av den överenskomna perioden för inspelnings- och efterarbete).
För engagemang om högst fyra arbetsdagar utgår ersättning per arbetsdag med veckolönen delad med 4.
Semesterersättning
Semesterersättning utgår med 12 procent på överenskommen arbetsersättning.

II

Nyttjandeersättning
Beräknas på arbetsersättningen (se ovan) och utgår enligt följande. I ersättningen ingår rätten att produktionen hålls tillgänglig för allmänheten i elektroniskt nätverk ( t ex Internet) under högst ett år efter sändning.

Antal sändningar 2 inom 30 dagar 3 inom 2 år 4 inom 3 år Tidigare sänt 1 sändning
a) Nationella kanaler 53% 80% 95% 38%
b) Lokala/regionala kanaler
1 kanal 10,5% 13% 18% 8%
2-5 kanaler 18% 23% 25,5% 13%
6-10 kanaler 33% 43% 48% 28%
11 eller fler kanaler 53% 73% 83% 38%
c) Sameradio, finska sändningar och sändning på övriga utländska språk 13% 18% 23% 8%

För DAB och webb-sändningar finns särskilda regler.

Nattrepriser: För sändningar kl 24.00 – 06.00 betalas ingen sändningsersättning.

 

Regilön för radioföljetong?
Fråga: En av Sveriges Radios lokala radiokanaler har tagit kontakt med mig. De funderar på att göra en egen radioföljetong med lokalt tema – lite grann som en lokalrevy. De vill att jag ska regissera och undrar vad jag vill ha betalt. Har ni några tips?

Svar: I Teaterförbundets kollektivavtal med SR finns miniminivåer för regissörslönen. För en regissör som gör sin 1:a-3:e uppsättning är minimilönen för närvarande (januari 2016) 5 185 kr/vecka, för 4:e-10:e uppsättningen 6 600 kr/vecka och fr o m 11:e uppsättningen 8 235 kr/vecka. I veckolönen ingår förberedelsearbetet, vilket i normalfallet ska motsvara en fjärdedel av överenskommen inspelnings- och efterarbetningsperioden. Det betyder att om du räknar med att förberedelserna kommer att vara särskilt omfattande så bör du förhandla fram en högre veckolön. Du har även rätt till en nyttjandeersättning, hur stor beror på hur radion vill använda följetongen. Om den till exempel sänds 2 gånger inom trettio dagar på en lokal radiokanal så får du 10,5 % av arbetsersättningen. Vill man sända fler gånger blir ersättningen högre.